สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILAND

สถานทีท่องเที่ยวไทย
ภาคเหนือ

กำแพงเพชร ตาก น่าน
พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่
พิจิตร อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี
เชียงใหม
เชียงราย แม่ฮ่องสอน

จองโรงแรมภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน


กาฬสินธ์ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ
เลย
นครราชศรีมา
ยโสธร
มหาสารคาม มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สุรินทร ์อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ
หนองบัวลำภ ูอำนาจเจริญ
อุบลราชธานี
บุรีรัมย์
จองโรงแรมภาคอีสาน

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก


จันทบุรชลบุรตราด
พัทยา เกาะกูด เกาะช้าง
ระยอง เกาะเสม็ด
จองโรงแรมภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นครนายก ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบฯ ปราณบุรี หัวหิน
ปราจีณบุรีี อยุธยา อ่างทอง
ราชบุรี
เพชรบุรี ลพบุรี
สระบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

จองโรงแรมภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวใต้

ชุมพร นครศรีธรรมราช
สตูล ตรัง กระบี่
สุราษฎร์ธานี ระนอง
พังงา ภูเก๊ต พังงา สงขลา
พัทลุง ปัตตานี นราธิวาส

จองโรงแรมภาคใต้

วัน เวลาพิสูจน์คน
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
FRIEND SITE

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
พาไปไหว้พระ

วัดพระแก้ว
วัดเ่ล่งเน่ยยี่ และแก้ปีชง
พระโพธิสัตว์กวนอิม
หลวงพ่อโต วัดหลักสี่

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด
ัดเจ็ดยอดพระธาตุปีมะเส็ง
พระธาตุช่อแฮประจำปีขาล
พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยตุง


 

 


เรมาวดี.คอม


วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่

 


 • วัดศรีสุพรรณ

  วัดศรีสุพรรณศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม
  ช่างหล่อ ถนนช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงิน ถนนวัวลายต.หายยา
  จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2043ตรงกับสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว

  กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ เป็นที่
  ประดิษฐานพระพุทธรูปปาฎิหาริย์(พระเจ้า 500 ปี)

  อุโบสถเงินพระพุทธรูปปาฎิหาริย์


 • ตามหลักศิฺลาจารึกหินทรายแดงของวัดศรีสุพรรณกล่าวว่า
  พระแก้วเมือง หรือพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราชเจ้า กษัตริย์
  เมืองเชียงใหม่ และพระนางสิริยสวดี พระราขมารดาโปรดให้
  มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่อนหลวงจ่าคำ นำพระพุทธรูปทอง
  สัมฤทธิ์ มาองค์หนึ่งมาประดิษฐานและสร้างวัดศรีสุพรรณ
  ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2052 พร้อมทั้งสร้างศาสนสถานอื่น ๆ
  และมอบพิ้นที่ให้กับวัด พร้อมกับข้าทาสไว้ดูแลวัดอีก 20
  ครอบครัว แต่เดิมชื่อ วัดศรีสุพรรณอารามใ นสมัยนั้นเป็น
  ศุนย์กลางแหล่งศิลปวัฒนธรรมการศึกษาภูมิปัญญาล้านนา
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย
  หล่อพระพุทธรูป วีถีพุทธ จวบ จนปัจจุบัน

  วัดศรีสุพรรณ

  อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ

  มีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่น
  ยึดวัดศรีสุพรรณ เป็นที่ตั้งฐานทัพใช้หอไตรของวัดเป็นกอง
  บัญชาการ รบกับกองทัพพันธมิตร จนพระ เณรต้องหนีไปจำ
  วัดที่อื่นและได้มีการจับเชลยศึกจำนวนมากมาทรมานภายใน
  วัด ฝ่ายพันธมิตรได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีฐานที่มั่นกอง
  ทัพญี่ปุ่นที่วัดศรีุสุพรรณ ศาสนสถานได้รับความเสียหายทั่ว
  บริเวณวัด แต่พระพุทธรูปปาฎิหาริย์ ไม่ได้รับความเสียหาย

  นอกจากนั้น ภายในวัดมีหลักศิลาจารึกอักษรฝักขามบนหินทราย
  แดง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด เสนาสนะต่าง เช่น หอไตร
  ซึ่งเป็นที่เก็บเรวบรวมคัมภีร์ใบลาน ก็เป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะ
  ล้านนาโบราณที่ควรค่าการอนุรักษ์

  เที่ยวทั่วไทย
  พระพิฆเนศ
  ท่านั่ง สี่กร อยู่ทางซ้านมือของอุโบสถเงิน

  พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณเห็นว่าอุโบสถทรุด
  โทรมตามกาลเวลาไม่เอื้อต่อศาสนกิจของพระสงฆ์ และตระหนัก
  ถึงการสืบสาน อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมขอบรรพบุรุษจึง
  ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมถึงกลุ่มหัตถศิลปล้านนาวัดศรีสุ
  พรรณ ถนนวัวลายดังนั้นในปี 2547 ได้มีแนวคิดสร้างอุโบสถเงิน
  หลังแรกของโลกให้เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาโดยอุโบสถ
  เงินหลังนี้ จะเป็นแหล่งรวบรวมศิลปล้านนาและลวดลายประจำท้อง
  ถิ่น


  เที่ยวเชียงใหม่

  อุโบสถเงิน

  การเดินทาง

  วัดศรีสุพรรณ อยู่บนถนนวัวลาย จ.เชียงใหม่ เป็นเส้นทางเดียวกับ

  ถนนคนเดินวัวลาย

  อุโบสถเงิน

  สอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 1   
  0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5324-1466
  ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ( Call Center) 1672เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ บทความท่องเที่ยว เที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง

UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง

พระพุทธรูปสแตนเลส
ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้

มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น


unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพ

บทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย

ททท

พาไปกินอาหารอร่อย

 
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย