สถานที่ท่องเที่ยวไทย
เที่ยว77 จังหวัด
จองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ที่กินที่เที่ยว
UNSEEN THAILANDสถานทีท่องเที่ยวไทย

ภาคเหนือ
ออบหลวง เชียงใหม่
พระธาตุดอยตุง เชียงราย
ปาย แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุหริภูญชัย ลำพูน
พระธาตุช่อแฮ  แพร่
กิ่วฝิ่น ลำปาง
เขาค้อ เพชรบูรณ์
พระธาตุภูมินทรน่าน
น้ำตกภูซาง พะเยา
ภุหินร่องกล้า พิษณุโลก
หุบป่าตาด อุทัยธาน
ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
น้ำตกทีลอซู ตาก
ช่องเย็น กำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคอีสาน

กระเจียวบานที่ ชัยภูมิ
ภูหลวง เลย
พระธาตุพนม นครพนม
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
ภูผาเทิบ มุกดาหาร
วิหารพระไตรปิฏก โคราช
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
บวชนาคช้าง สุรินทร์
ภูทอก บึงกาฬ
9000 โบกุบลราชธานี
ทะเลบัวแดง อุดรธานี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคตะวันออก

เขาคิชฌกุฏ จันทบุรี
หาดแหลมเสด็จ

เกาะกูด ตราด
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
หาดทรายแก้ว ระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคกลาง

วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
ช่องไฟนรก กาญจนบุรี
พระพิฆเนศปางนอน
สวนนกชัยนาท ชัยนาท
เขื่อนขุนด่านฯ นครนายก
พระราชวังนามจันทร
เจดีย์หอย ปทุมธานี
ดูเหยี่ยว 360 องศา ประจวบ
ห่มผ้าหลวงพ่อโต อยุธยา
โป่งยุบ ราชบุร
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
บ้านริมคลอง สมุทรสงคราม
พระพุทธรูปทองคำ สระบุร
ตลาดโรงเกลือ สระแก้ว
พระนครคีรี เพชรบุรี


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ภาคใต้

ป่าเขานอจู้จี๋ กระบี่
พญานาคพ่นน้ำ สงขลา
ปะการังเทียม ตรัง
ป่าเฟิร์นโบราณ นครศรีฯ
เชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี
ป่าฮาลาบาลา นราธิวาส
พลับพลึงธาร ระนอง
วังเจ้าเมืองพัทลุง
หมู่เกาะสิมิลััน พังงา
พระผุด ภูเก๊ต
เกาะหลีเป๊ะ สตูล

วัน เวลาพิสูจน์คน
BLOG REMAWADEE
Amazing Thailand
+
ป่าเขานอจู้จี๋
+ เขาคิชฌกูฏ
+บ้านม้ง ดอยปุย
+The Grand Palace
+เกาะหลีเป๊ะ สตูล
+
ดอกไม้แห่งภูหลวง1
+ดอกไม้แห่งภูหลวง2
ข้อมูลท่องเที่ยว
     สายการบิน
SiteMap
blog remawadeeremawadee twitterremawadee g+remawadee facebook
Contact us/About us


สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

ไปไหว้พระ
รอยพระพุทธบาท
พระพุทธนิรโรคันตราย
ชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธชินราช

วัดุภูมินทร์


ไปเที่ยวภู
ภูผาเทิบ
ภูทอก
ภูผาแต้ม
ภูทับเบิก


ลุยสวน เดินตลาด
ตลาดโรงเกลือ
ตลาดเพลินวาน
ไร่กำนันจุล
B.N Farm เขาค้อ
สวนซ่อนศิลป์

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search

พระนครคีรี หรือ เขาวัง เพชรบุรี

พระนครคีรี หรือ เขาวัง เพชรบุรี
เป็นพระราชวังใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
ใน พ.ศ. 2402 บนเขาสมณ (สะ-หมน) หรือ เขามไหศวรรย์  (เพี้ยนมาจากเขา
มหาศวรรค์)  พระนครคีรีเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสม
สถาปัตยกรรมจีนซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่3 ยอด มีความสูง 95 เมตรจากระดับ
น้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า เขามหาสวรรค์ คนทั่ว 
ไปเรียกว่า เขาวัง
ดูภาพใหญ่บริเวณพระนครคีรี

ยอดเขาด้านทิศตะวันออก
 บริเวณไหลเขาเป็นที่ตั้งของ วัดมหาสมณาราม ภาย
ในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่ง บนผนังทั้งสี่ด้าน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่
สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขา เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดประจําพระราชวัง
พระนครคีรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดประจํา พระบรม
มหาราชวังในกรุงเทพฯ ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วย พระอุโบสถขนาดเล็ก
ประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเป็น พระพุทธเสลเจดีย์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็น

เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆบนยอด
เขาอีก 2 ยอดรวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีไดือีกดืวย

ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับอันได้แก่ พระที่นั่ง
เพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
พระที่นั่งราชธรรมสภา  หอชัชชวาลเวียงชัย  หอพิมานเพชรมเหศวร  ตําหนักสัน
ถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพจน์ ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ นอกจากนี้แลืวยังมีโรง
รถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาต่าน ศาลาเย็นใจทิมดาบ โรงครัว
ตามแบบระราชวังทั่วไป รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศคือ ป้อมทศรถป้อง
ปากทางทิศตะวันออก ป้อมวรุฬหกบริรักษ์ทางทิศใต้ ปือมวิรุฬปักษ์ป้องกันทางทิศ
ตะวันตกและป้อมเวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ


ลั่นทมอายุกว่าร้อยปีที่เขาวัง

กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้จัดตั้งเป็น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่
เครื่องราชูปโภคของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสําริดและทองเหลืองที่ใช้สําหรับตกแต่ง
ห้องต่างๆในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีนญี่ปุ่น และยุโรป เฉพาะสวนของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.30
ค่าเข้าชมรวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีีนักท่องเที่ยว
สามารถขึ้นชมเขาวังได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟา (ตั๋วไป-กลับ
รวมคาเข้าชมทั้งหมด) เสียค่าบริการชาวไทย 60 บาท ชาวต่างชาติ 190 บาท
(ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง)


ดูภาพใหญ่จากblog remawadee

การเดินทางไปพระนครคีรี หรือเขาวัง 
ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางเข้าตัวเมือง) (ทางหลวง หมายเลข 4) เคเบิ้ลคาร์หรือ
รถรางไฟฟ้า สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นเขาวัง โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าหรือเคเบิ้ลคาร์
สถานีรถรางตั้งอยู่ทางด้านหลังของเขาวัง หากขับรถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพฯ
เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีมาประมาณ 1 กม. จะมองเห็นธนาคารกรุงไทย สาขา
พระนครคีรี อยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบคลองชลประ
ทานข้างธนาคาร ประมาณ 800 ม. ก็จะถึงที่ตั้งสถานีรถราง นั่งได้ 15-20 คน/เที่ยว
ราคาคนละ 60 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 190 บาท ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทร. 0-3240 -1106 , 0 - 3242– 5600
ททท.สำนักงานเพชรบุรีโทร. 0-3247-1005-6
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

   photograsher by tong&tung


เที่ยว 77 จังหวัด    สถานที่ท่องเที่ยวไทย UNSEEN THAILAND ที่กินที่เที่ยว
โครงการพระราชดำริ  บทความท่องเที่ยว เที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ในหลวงโครงการพระราชดำรในหลวง
 ดอยอ่างขาง  ผ้าทอเขาเต่า ม่อนแจ่ม
UNSEEN THAILAND
ดินแดนมหัศจรรย์ แฝงตัวซ่อนเร้น
ณ ที่แห่งหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไทย สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคเหนือ


ภูโคลน
ถ้าน้ำลอดปางมะผ้า

กุหลาบขาวจากหิมาลัย

พระธาตุกลับหัว ลำปาง
ทะเลเมฆ เชียงใหม่
หุบผาตาด อุทัยธานี
น้ำตกภูซาง บ่อน้ำซับอุ่น พะเยา

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคกลาง-Unseen3
ถ้าพระยานคร ประจวบ
โบสถ์ปรกโพธิ์
ขับรถถัง สระบุรี
ไหว้พระพรหมที่เมืองพรหม
หาบน้ำแก้บน สิงค์บุรี
พระพุทธรูปสแตนเลส

ราชินีเจดียเอเซียอาคเนย์
พระบาทมงคล108
จิตรกรรมฝาผนังยาวที่สุดในโลก
เมืองบาดาล สังขละบุรี
ถ้าเสาหินลำคลองงู กาญจนบุรี
เกาะกระดาด ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEEN ภาคอีสาน


3000โบก ภาพเขียนสีพันปี
น้ำตกแสงจันทร์ น้ำตกตกรู
ทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์
แสงแรกแห่งตะวันผาแต้ม
ละลุ สระแก้ว
สวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย
UNSEENภาคใต้


เกาะพระทอง พังงา
น้ำตกคลองท่อม
กระบี่
ถ้ำลอดเกาะพนัก

ทะเลน้อย พัทลุง
ฉลามวาฬ ริเชลิว

นกเงือกแห่งป่าฮาลา บาลา
ภูเขาหญ้า 2 สี
มัลดีฟเมืองไทย สตูล
ถ้ามรกต
ทะเลแหวก
ปู่ไก่ที่มีเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบ
กัลปังหาน้ำตื้น

 มรดกโลกไทย

unseen thailand
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

บทความสุขภาพอุทยานแห่งชาติทความสถานที่ท่องเที่ยวไทย
+ สืบ นาคเสถียร
+
ไหว้พระ 9 วัดพระอารามหลวง

     


พาไปกินอาหารอร่อย
  
Copyright 2010 remawadee.com, Allrights reserved by REMAWADEEเที่ยวทั่วไทย