remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

ใน พ.ศ. 2499 จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้
ม.ล.เดช สนิทวงศ์ การรับสนองพระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.
เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์
เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น รับไปดำเนินการศึกษา วิจัย และ
พัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว ในปีถัดมา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้า
ให้เป็นไปได้

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี


ทรงเอาพระทัยใส่ติดตามผลปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล้ง ตามแผนปฏิบัติการ
ฝนหลวงประจำปีตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัย
แล้งตามพระราชประสงค์อย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งทรงพัฒนาเป็นเทคนิคการโจมตีแบบ ซุปเปอร์ แซนด์วิช ในปี 2542
พัฒนาจาก 3 ขั้นตอน เป็น 6 ขั้นตอน อันเป็นสุดยอดเทคโนโลยีการทำฝน
หลวงที่ได้รับการยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง พ.ศ. 2542 ด้วยตำราฝน
หลวงพระราชทาน (หรือ Royal Rainmaking Technology) พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นสมควรให้ขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีฝนหลวง
รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

รวมทั้งเทคนิคการโจมตีแบบ Super Sandwich ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
มาเป็นนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งแผนภาพตำราฝนหลวงพระราชทาน

จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนิน
การจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสำนักสิทธิ
บัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร
"การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545เพื่อให้
เทคโนโลยีฝนหลวงได้รับการคุ้มครองสิทธิทั่วโลก จึงทรงมีพระบรมราชานุญาต
โปรดเกล้าฯ ให้ขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศควบคู่ไปด้วย

ในเวลาต่อมา สำนักสิทธิบัตรแห่งสหภาพยุโรปได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร
WeatherModification By Royal Rainmaking Technology เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม 2548

เทคโนโลยีฝนหลวง ยังเป็นที่ยอมรับและรับรู้ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ องค์
กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปรสภาพอากาศวิทยาศาสตร์และอุตุ
นิยมวิทยา ทั้งในระดับนานาชาติและระดับโลก

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WORLD METEOROLOGY
ORGANIZATION–WMO) ซึ่งมี 178 ประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายโล่
สัญลักษณ์และประกาศนียบัตรเกียรติคุณสดุดีพระอัจฉริยภาพ และพระ
ปรีชาสามารถ ที่ทรงนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
แก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบและภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดแก่ประชาชน
ชาวไทยให้น้อยลง

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อม
กันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง

ข้อมูลจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพจาก thairoyalrain.in.th

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย