ARTICLE
+คลินิกเกษตร
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น+เรือหัวโทง


ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิ


วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ในปี 2552 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาต
เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญของ ข้าว รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนา ในฐานะ
ผู้ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศ ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจาก
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
(รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(รัชกาลที่ 9) ทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนา หลังตึกขาว  (ปัจจุบันคือ ตึก
พืชพรรณของกรมวิชาการเกษตร) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยาม
และข้าวไทย เป็นอย่างมากการเสด็จพระราชดำเนินทรงหว่านข้าวในครั้งนั้น    
ทุกปีจะมีการจัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 ประมาณ
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2557 บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกิจกรรมต่างๆ
มากมาย

แผนที่กรมการข่าว
สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมการข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.ricethailand.go.th โทรศัพท์: 0-2561-3236 , 0-2561-3056