remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
พระนครคีรี เป็นพระราชวังใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน 
พ.ศ. 2402บนเขาสมณ (สะ-หมน) หรือ เขามไหศวรรย์ (เพี้ยนมาจากเขามหาศวรรค์)พระนคร
คีรีเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีนซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่
3 ยอด มีความสูง 95 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วจึงพระราชทานนามว่า 
เขามหาสวรรค์ คนทั่วไปเรียกว่าเขาวัง

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหลเขาเป็นที่ตั้งของ วัดมหาสมณาราม ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียน
ฝีมือขรัวอินโข่ง บนผนังทั้งสี่ด้าน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว
เป็นวัดประจําพระราชวังพระนครคีรีเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดประจํา พระบรมมหา
ราชวังในกรุงเทพฯ ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็กประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเป็น
พระพุทธเสลเจดีย์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็น
เขายอดกลาง

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ภายใน จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆบนยอดเขาอีก 2 ยอดรวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมือง
เพชรบุรีไดือีกดืวย


ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับอันได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภาหอชัชชวาล
เวียงชัย  หอพิมานเพชรมเหศวร  ตําหนักสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพจน์ ศาลาทัศนานัก
ขัตฤกษ์ นอกจากนี้แลืวยังมีโรงรถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาต่าน ศาลาเย็นใจทิม
ดาบ โรงครัว ตามแบบระราชวังทั่วไป รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศคือ ป้อมทศรถป้อง
ปากทางทิศตะวันออก ป้อมวรุฬหกบริรักษ์ทางทิศใต้ ปือมวิรุฬปักษ์ป้องกันทางทิศตะวันตกและป้อม
เวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสําริดและทอง
เหลืองที่ใช้สําหรับตกแต่งห้องต่างๆในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีนญี่ปุ่น และยุโรป เฉพาะสวน
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเขาวัง เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 08.30-16.30 ค่าเข้าชม
รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีีนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมเขาวังได้โดย
การเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟา (ตั๋วไป-กลับ รวมคาเข้าชมทั้งหมด) เสียค่าบริการชาวไทย
60 บาท ชาวต่างชาติ 190 บาท(ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง)

พระนครคีรี หรือ เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

การเดินทางไปพระนครคีรี หรือเขาวัง 
ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางเข้าตัวเมือง) (ทางหลวง หมายเลข 4) เคเบิ้ลคาร์หรือรถรางไฟฟ้า
สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นเขาวัง โดยการนั่งรถรางไฟฟ้าหรือเคเบิ้ลคาร์ สถานีรถรางตั้งอยู่ทางด้าน
หลังของเขาวัง หากขับรถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพฯ เมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีมาประมาณ 1 กม.
จะมองเห็นธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี อยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
เลียบคลองชลประทานข้างธนาคาร ประมาณ 800 ม. ก็จะถึงที่ตั้งสถานีรถราง นั่งได้ 15-20 คน
/เที่ยว ราคาคนละ 60 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างชาติ 190 บาท ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง

photograsher by tong&tung
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี โทร. 0-3240 -1106 , 0 - 3242– 5600
ททท.สำนักงานเพชรบุรีโทร. 0-3247-1005-6
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีสถานที่ท่องเที่ยวไทย