remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกภาคกลาง
ภาคใต้
sticker line


ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย


สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand

Idocs Guide to HTMLถิ่นนี้แดนสยามเมืองไทยแสนงาม อร่ามเกินฝัน ทะเลเขียวคราม ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา พืชพันธุ์ เป็นเมืองในฝันของทุกผู้คน

วันเต่าโลก จังหวัดพังงา
23 พฤษภาคมของทุกปี เป็น วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day โดยองค์กรอนุรักษ์และ
ช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนด
ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าจาก
ปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลง เกาะสิริมิรัน เป็นหนึ่งในสถานที่วางไข่เต่า และอนุรักษ์
เต่าทะเล

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย


จากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก ปี 2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า สถิติ
การลดลงของเต่าทะเลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเครื่องมือ
ประมงโดยบังเอิญ มีปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่า อีกทั้งพื้นที่วางไข่และหากินของเต่า
ทะเลที่ลดลง ทำให้สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายใน
ระยะเวลา 60 ปีวันเต่าโลก หรือ World Turtle Day
เต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ในประเทศไทยเคยมีรายงานไว้จำนวน 5 ชนิด โดยแหล่งวางไข่เต่า
ทะเลพบทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันทะเลของไทยในอดีตเคยมีเต่าทะเลชุกชุม
ทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญเพียง
10 แห่ง โดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะคราม รองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลัน


เต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 ว่าด้วยการ
ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจน
ชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย

วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

ฝั่งอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ แม่เต่าทะเลส่วนใหญ่ที่วางไข่บริเวณหมู่เกาะครามต้องว่ายน้ำเป็น
ระยะทางมากถึง 2,500 กิโลเมตร ใช้เวลามากกว่า 30วันเพื่อเดินทางกลับยังแหล่งหากินหลัก
บริเวณทะเลซูลู ซึ่งเป็นทะเลอาณาเขตของประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แม่เต่า
ทะเลบางส่วนมีแหล่งหากินในทะเลตอนใต้ของประเทศกัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย

วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day
ฝั่งทะเลอันดามันเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการวางไข่แม่เต่าทะเลส่วนใหญ่เริ่มการเดินทางกลับจาก
หมู่เกาะสิมิลัน ไปหากินบริเวณหมู่เกาะอันดามันของประเทศอินเดียแม่เต่าทะเลแต่ละตัวต้อง
ว่ายน้ำเป็นระยะทางมากกว่า 650 กิโลเมตร หรือใช้เวลาประมาณ 15 วัน จึงถึงแหล่งหากิน
โดยเฉลี่ยแม่เต่าทะเลว่ายน้ำด้วยความเร็ว 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลาง
คืน

วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day

วันเต่าโลก หรือ World Turtle Day


ข้อมูจาก กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และภาพจากpixabay
24.5.19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.ภาคใต้เขต4 0-7621-1036 -2213 -7138
ททท.พังงา 0 7742 0504, 0 7742 0722
หรือสายด่วนท่องเที่ยว 1672
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โทรศัพท์. 0 7648 1900-2


จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยจองที่พักออนไลน์ทั่วไทย สถานที่ท่องเที่ยวพังงา สถานที่ท่องเที่ยวไทย