remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ดอยคำ โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน


ในสมัยก่อนการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย
ทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ ิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
รัชกาลที่ 9 ทรงเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และทุกข์ยากของชาวเขา
ใน2512 ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ให้จัดตั้ง โครงการพระบรม
ราชานุเคราะห์ชาวเขา
ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ ส่งเสริมให้ชาวเขา หันมาปลูกพืชผัก ผลไม้
แทนการปลูกฝิ่นหลังดำเนิน ต่อมาพบปัญหาเกษตรกรชาวเขา ถูกพ่อค้าคน
กลางกดราคาผลผลิต บางช่วงเกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด ส่งผล ให้ราคาผล
ผลิตตกต่ำลง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้จัดตั้ง
สหกรณ์ชาวเขา และ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรก(แม่งอน)
บริเวณลุ่มน้ำแม่งอน ชุมชนบ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
รับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ดอยคำ
เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนจัดหาช่องทางกระจายสินค้าสู่ตลาด
ดอยคำ โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน ดอยคำ โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน
จากความสำเร็จของโครงการแห่งแรก นำมาสู่การจัดตั้งโรงงานหลวงอาหาร
สำเร็จรูปอีก 3 แห่ง เริ่มจากปี 2517 จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
ที่ 2  (แม่จัน) 
ในพื้นที่บ้านป่าห้า ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียง
ราย เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในอำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอ
เชียงแสน และอำเภอเมือง ที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาว โดยได้
ทดลองผลิตข้าวโพดฝักอ่อน นมถั่วเหลืองผง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อ
เสียงให้กับโรงงานหลวงฯแม่จัน ด้วยเครื่องจักรที่ผลิตแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม
รูปแบบ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2  (แม่จัน) ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนจำนวน 1 แสนบาทและเงินทุนสนับสนุนจากประชาชน
ในพื้นที่ บริษัทและรัฐบาลต่างประเทศปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ เป็นกำลังสำคัญ
ในการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้แช่แข็ง และแป้งถั่วเหลือง ภายใต้ตรา
สินค้า ดอยคำ

ปี 2525 จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ในพื้นที่
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จไปยังหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ด้วยความ
เป็นอยู่ที่แร้นแค้นของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้พัฒนา และปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยมีโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1
เป็นต้นแบบ โรงงานแห่งนี้ได้ปลูกมะเขือเทศตามพระราชดำริของในหลวง
และกลาย เป็นโรงงานแปรรูปมะเขือเทศแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดอยคำ โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 4 (ละหานทราย): อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2543 เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เกิดภาวะขาดทุนเป็น
อย่างมาก ทำให้ต้องปิดโรงงานลง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปดอยคำ ทุกแห่งถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของคนพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณ
ภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย รวมถึงชาวไทยภูเขาด้วย ดัง
คำขวัญที่ว่า โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน

ข้อมูลจาก thirdroyalfactory.siam.edu
ภาพจาก ดอยคำ

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย