remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
เนินช้างศึก จังหวัดกาญจนบุรี

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้เรียบเรียงด้วยภาษาที่กระชับชัดเจนแและสละสลวย
แสดงพระปรีชาชาญด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้ง
แต่ทรงพระเยาว์ และที่สำคัญยังทำให้ผู้อ่านได้รับทราบพระจริยวัตรอัน
งดงามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและความสัมพันธ์ใกล้ชิด
ระหว่างพระองค์กับสมเด็จฯพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระราชอนุชาด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตีพิมพ์พระราช
นิพนธ์เรื่องนี้ พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2489ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทความบันทึกเรื่อง
"เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์" เพื่อพระราชทานแก่หนังสือ "วง
วรรณคดี" เป็นพิเศษ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490

พระราชนิพนธ์อีกประเภทหนึ่งเป็นงานแปล แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ
กลุ่มหนึ่งเป็นบทความวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม อีกกลุ่มหนึ่งเป็น
ประวัติบุคคลสำคัญ

รายชื่อพระราชนิพนธ์แปลบทวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมมี 11 เรื่องคือ

1. "เศรษฐศาสตร์ตามนัยของพระพุทธศาสนา" บทที่ 4เล็กดีรสโต จาก
Small is Beautiful โดย E.F. Schumacher หน้า 56-67

2. "ข่าวจากวิทยุเพื่อสันติภาพและความก้าวหน้า" จาก "Radio Peace
and Progress" ในนิตยสาร Intelligence Digest ฉบับวันที่ 1
เมษายน ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2518)

3. "การคืบหน้าของมาร์กซิสต์" จาก "The Maxist Advance"
Special Brief

4.. "รายงานตามนโยบายคอมมูนิสต์" จาก "Following the
Communist Line"

5.. "รายงานจากลอนดอน" จาก "London Report" ในนิตยสาร
Intelligence Digise : Weekly Review ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน
ค.ศ. 1975

6. "ประเทศจีนอยู่ยง" จาก "Eternal Chinese" ในนิตยสาร
Intelligence Digise : Weekly Review ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม
ค.ศ. 1975

7. "ทัศนะน่าอัศจรรย์จากชิลีหลังสมัยอาล์เลนเด" จาก "Surprising View
from a Post-Allende Chile"ในนิตยสาร Intelligence Digise :
Weekly Review ฉบับวันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. 1975

8. "เขาว่าอย่างนั้น เราก็ว่าอย่างนั้น" จาก "Sauce of the Gender….
" ในนิตยสาร Intelligence Digise : Weekly Review ฉบับวันที่ 20
สิงหาคม ค.ศ. 1975

9. "จีนแดง : ตั้วเฮียค้ายาเสพติดแห่งโลก" จาก "Red China :
Drug Pushers to the World" จากนิตยสาร Intelligence
Digise : Weekly Review ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1975

10 . "วีรบุรุษตามสมัยนิยม" จาก "Fashion in Heroes" โดย
George F. Will ในนิตยสาร Newsweek ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม
ค.ศ. 1979

11. "ฝันร้ายไม่จำจะต้องเป็นจริง" จาก "No Need for Apocalypse"
ในนิตยสาร The Economist ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1975

พระราชนิพนธ์ดังกล่าว มิได้พระราชทานให้พิมพ์เผยแพร่ ยกเว้นเรื่อง
"ฝันร้ายไม่จำจะต้องเป็นจริง" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ "เพ็ญรพะพิริยะเกินจพรำพัน"
ซึ่งสมาคมฯจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบ และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2531

ส่วนพระราชนิพนธ์แปลเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญ มี 2 เรื่อง คือ
นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และ ติโต …

พระราชนิพนธ์เล่มสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ พระมหา
ชนก ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนเนื่อง
ในโอกาสกาญจนาภิเษก โดยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากมหาชนกชาดก
ในนิบาตชาดกในคัมภีร์พระไตรปิฎก …

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
ทองแดง พิมพ์เผยแร่ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็น
สารคดีที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน
ไป มีภาพ 4 สีประกอบทั้งเล่ม และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ชัย ราชวัตร นำไปวาดเป็นภาพการ์ตูนเพื่อพิมพ์ฉบับการ์ตูนเผย
แพร่ด้วย …

ข้อมูลจาก/www.sac.or.th

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย