remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
เนินช้างศึก จังหวัดกาญจนบุรี

โดยเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 ครม. มีมติเห็นชอบตามที่ได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต คือ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย เนื่อง
ด้วยรัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวที่ส่งผล
และเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนานัปการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่1.ทรงยกเลิกกรมนาแล้วโปรดจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ
2. ทรงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในการทำนา การเพิ่มผลผลิตข้าว ขยาย
พื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ และทรงนำ
เครื่องจักรไถนามาทดลองใช้
3.ทรงเลิกทาส ส่งผลให้เพิ่มแรงงานในการผลิตข้าว เป็นแบบอย่างการเกษตร
สมัยใหม่
4.ทรงพัฒนาคุณภาพข้าวไทย ด้วยการแสวงหาพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพเป็น
ที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ มีการประกวดพันธุ์ข้าว
5.ทรงสนับสนุนการค้าข้าว โดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการ
ไปรษณีย์โทรเลข
6.ทรงวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โปรดให้ตั้งโรงเรียน
เกษตราธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมติเห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เป็น พระบิดาแห่ง
การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
เนื่องด้วย ทรงมีพระราชดำรัสต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ข้าวหลายด้าน อีกทั้งมีพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒ
นาข้าว การทดลองและวิจัยโครงการส่วนพระองค์ มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ทรงสนับสนุนงานวิจัยข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังพระวรกายและ
ทรงพระราชวิริยอุตสาหะในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแก่พสกนิกรชาว
ไทย  ได้แก่
1.ทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ด้วยการฟื้นฟูพระราชพิธีพืช
มงคลจรด-พระนังคัลแรกนาขวัญ
2.ทรงสร้างความมั่นคงทางอาหาร กำเนิดธนาคารข้าว เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ส่งเสริมการทำนาขั้นบันได โครงการฝนหลวง การสร้างความร่วม
มือในระดับชุมชน
3.ทรงให้ความสำคัญด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพข้าว กำเนิด
ธนาคารเมล็ดพันธุ์  การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เรียกว่า
"แกล้งดิน" เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าว รวมทั้งการ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่า "พันธุ์ข้าวทรงปลูก
พระราชทาน" 
4.ทรงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิจัยและทดสอบเทคโน
โลยีการปลูกข้าวและแปรรูปผลผลิตข้าวผ่านศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง เป็นการสนับสนุนอาชีพให้แก่เกษตรกร
5. ทรงพระราชทานแนวทางวิจัยและพัฒนาข้าวในโอกาสต่าง ๆ โดย
ให้คำนึงถึงต้นทุนการผลิต ระยะเวลาการปลูก แรงงาน ปริมาณน้ำ
ปริมาณปุ๋ย และภาวการณ์ด้านตลาด
6. ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในและต่างประเทศ
7.ทรงพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านข้าวผ่านทางสำนักงานทรัพย์
สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประจำทุกปี โดยได้มอบหมายสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ต่อไป

งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวของประเทศไทย ได้เริ่มต้นตั้งแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราช
ประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวและพัฒนาข้าวของประเทศไทย
ให้มีคุณภาพ โดยให้มีการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านชลประทานที่ใช้ในการปลูกข้าวของชาวนา และจัดให้มีการประกวด
พันธุ์ข้าวจากทุ่งหลวงซึ่งอยู่ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ต่อมาในปี 2459
ได้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยด้านข้าวขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ
"นาทดลองคลองรังสิต" ถือป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการปฏิรูปข้าวไทย  

นอกจากนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 ยังทรงสนพระทัยงานด้านวิจัยและพัฒนาข้าวไทยมาโดย
ตลอด มีการส่งเสริมสนับสนุนข้าวไทยจนเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลก สถาบัน
วิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเหรียญทอง "Inter
national Rice Award" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติให้แด่พระองค์

ข้อมูลจาก Daily News

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย