remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

ใน พ.ศ. 2499 จึงได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ม.ล.เดช สนิทวงศ์ การรับสนอง
พระราชดำริได้ร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์
เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น
รับไปดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนากรรมวิธีการทำฝนให้บังเกิดผลโดยเร็ว ในปีถัดมา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี


ทรงเอาพระทัยใส่ติดตามผลปฏิบัติการฝนหลวงกู้ภัยแล้ง ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีตามพระบรม
ราโชบาย และปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้งตามพระราชประสงค์อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งทรงพัฒนา
เป็นเทคนิคการโจมตีแบบ ซุปเปอร์ แซนด์วิช ในปี 2542พัฒนาจาก 3 ขั้นตอน เป็น 6 ขั้นตอน อันเป็นสุด
ยอดเทคโนโลยีการทำฝนหลวงที่ได้รับการยอมรับและยกย่องไปทั่วโลก

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง พ.ศ. 2542 ด้วยตำราฝนหลวงพระราชทาน (หรือ Royal Rainmaking Technology) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นสมควรให้ขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยี
ฝนหลวง รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

รวมทั้งเทคนิคการโจมตีแบบ Super Sandwich ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ รวมทั้ง
แผนภาพตำราฝนหลวงพระราชทาน จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ ดำเนินการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์
สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร "การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน" เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545เพื่อให้เทคโนโลยีฝนหลวงได้รับการคุ้มครองสิทธิทั่วโลก จึงทรงมีพระบรม
ราชานุญาต โปรดเกล้าฯ ให้ขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศควบคู่ไปด้วย

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

ในเวลาต่อมา สำนักสิทธิบัตรแห่งสหภาพยุโรปได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรWeatherModification
By Royal Rainmaking Technology เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548

เทคโนโลยีฝนหลวง ยังเป็นที่ยอมรับและรับรู้ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การดัดแปรสภาพอากาศวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา ทั้งในระดับนานาชาติและระดับโลกเช่น องค์
การอุตุนิยมวิทยาโลก (WORLD METEOROLOGY ORGANIZATION–WMO) ซึ่งมี 178
ประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายโล่สัญลักษณ์และประกาศนียบัตรเกียรติคุณสดุดีพระอัจฉริยภาพ และพระ
ปรีชาสามารถ ที่ทรงนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแก้ปัญหา เพื่อลดผลกระทบและ
ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดแก่ประชาชนชาวไทยให้น้อยลง

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้
ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระ
บิดาแห่งฝนหลวง

ข้อมูลจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพจาก thairoyalrain.in.th

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย