remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เชียงใหม่
+เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+ลำพูน
+น่าน
+แพร่
+พะเยา
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
+สุโขทัย
+พิจิตร

RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
+เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+ุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์
อ่านเพิ่ม

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท
+ลพบุรี  
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีรี
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+นครนายก
+สระแก้ว
+ปราจีนบุรี
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร
ภาคใต้
+กระบี่ 
+ชุมพร
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีฯ
+สุราษฎร์ธานี
+นราธิวาส   
+ระนอง
+พัทลุง
พังงา
+ ภูเก๊ต
+ สตูล

คอลัมน์ท่องเที่ยว
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
นกนางแอ่น
+
ตักบาตรเทโว
+เรือหัวโทง
อ่านบทความอื่น

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
6 ปี โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ จากในหลวง ร. 9

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากกระแสพระ
ราชดำรัสของ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ความว่า "เวลาไม่มีฟันกินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่
สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง"


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้รวมพลัง
ดำเนิน โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่ปี 2548 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ใส่ฟันเทียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาในปี 2551 คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้กำหนดให้บริการใส่ฟันเทียมเป็น
สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้น ในปี 2554
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกับ สปสช. ดำเนิน"โครง
การฟันเทียมพระราชทาน
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"
เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการใส่ฟันเทียมเพิ่มขึ้น ทั้งบริการใส่ฟันเทียม
บางส่วนและใส่ฟันเทียมทั้งปาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปิ

6 ปี โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ จากในหลวง ร. 9

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าในช่วง 6 ปี ระหว่างปี 2554 - 2559 มีผู้เข้ารับการใส่ฟัน
เทียมทั้งปาก จำนวน 243,208 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
จำนวน 191,836 คน จากข้อมูลนี้เห็นได้ว่า ในจำนวนผู้รับการใส่ฟันทั้ง
หมดมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่รับการใส่ฟันเทียมเกินกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นไป
ตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้

6 ปี โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ จากในหลวง ร. 9

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ในช่วงการดำเนิน
โครงการฟันเทียมพระราชทาน
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ในปี 2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. จึงได้
จัดทำ "โครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุข
ภาพถ้วนหน้าร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน" เพื่อขยายการ
บริการใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ภายใต้สิทธิระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กำหนดเป้าหมายบริการจำนวน 1,610 คน
โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเข้า
รับบริการในคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ร่วมโครงการได้

สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย ที่ร่วมโครงการฟัน
เทียมพระราชทานฯ
ได้แก่ 1.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล 2.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาลัยขอนแก่น และ 9.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ส่วนภาพรวมการบริการฟันเทียมผู้สูงอายุ
ในปี 2559 ทั้งในส่วนโครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและโครงการฟันเทียมพระราชทานฯ ที่
ได้ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้า
หมายการบริการไว้ที่จำนวน 35,000 คน ปรากฏว่า มีผู้เข้ารับบริการ
ใส่ฟันเทียมทั้งปากถึง 33,850 คน หรือร้อยละ 96.71 เทียบเท่ากับ
เป้าหมายบริการที่ตั้งไว้ ไม่เพียงแต่สะท้อนความสำเร็จการดำเนิน
โครงการฟันเทียมพระราชทาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในประเทศ

เนื่องจากปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะการสูญเสียฟันจนไม่
สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ เป็นสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่ปัญหาสุขภาพ
และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ในผู้สูงอายุ

"ความสำเร็จบริการใส่ฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากกระแสพระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
ห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร ให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการฟันเทียมพระราชทานฯ ส่งผลให้ผู้
สูงอายุที่ไม่มีฟันได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้"
รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ข้อมูลจาก สสส.
ภาพจาก manger.co.th

จองที่พักออนไลน์ทั่วไทยโครงการพระราชดำริของในหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย