remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook


เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+ เชียงใหม่
+ เชียงราย
+แม่ฮ่องสอน 
+ลำปาง
+เพชรบูรณ์
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+อุตรดิตถ์
+ตาก
+กำแพงเพชร
RemaHealth

ภาคอีสาน
+ชัยภูมิ
เลย
+นครพนม 
+ร้อยเอ็ด
+มุกดาหาร
+โคราช
+บุรีรัมย์  
+บึงกาฬ
+อุบลราชธานี
+อุดรธานี
+สุรินทร์

ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ชลบุรี
+ระยอง


ภาคกลาง
+กรุงเทพฯ
+กาญจนบุรี
+ฉะเชิงเทรา  
+ชัยนาท 
+ลพบุรี  
+นครนายก
+นครปฐม
+ปทุมธานี
+ประจวบคีรีขันธ์
+อยุธยา
+ราชบุีร
+สุพรรณบุรี
+สระบุรี
+สระแก้ว
+เพชรบุรี
+สมุทรปราการ
+สมุทรสงคราม
+สมุทรสาคร

ภาคใต้
+ กระบี่ 
+สงขลา
+ตรัง 
+นครศรีธรรมราช
+สุราษฎร์ธานี
+ป่าฮาลาบาลา 
+ระนอง
+พัทลุง
+พังงา
+ภูเก๊ต
+สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ
แผนที่ประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวไทย  unseen thailand  Amazing Thailand
Custom Search
สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยว 5 ภาค อร่อยทั่วไทย unseen thailand
ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์่

ปราสาทตาเมือนธม สุรินทร

กลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนาสามัคคี ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ ตามรายทางสู่เมืองพระนครของขอม ในอดีตยังไม่มีความรับรู้ในเรื่อง
พรหมแดนต่างประเทศ มีแต่เพียงแนวทิศเขาดงเรัก เป็นพรหมแดนธรรมชาติที่กั้นผู้คน
สองดินแดนไว้ คนโบราณมีการใช้เส้นทางผ่าช่องเขาที่มีอยู่ตลอดแนว ในบางช่องเขา
มีการสร้างปราสาทหินขนาดเล็กไว้

แต่สำหรับที่ช่องตาเมือนหรือตาเมียงนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีปราสาทหินสามหลังอยู่ใกล้ๆ
กัน เรียงลำดับจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก เรียกว่า กลุ่มปราสาทตาเมือนโดยปราสาท
แต่ละหลังมีขนาดและประโยชน์ที่ใช้สอยแตกต่างกันไป

ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์่
ปราสาทตาเมือนธม
เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขา
สร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์ และเป็นที่สำหรับ
ประกอบพิธีกรรม อยู่ใกล้ดินแดนเขมรมากที่สุดปราสาทตาเมือนธมหันหน้าไป
ทางทิศใต้ ผิดแผกจากแห่งอื่น ซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยัง
มีปรางค์ก่อด้วยหินทรายสองหลัง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตก
เฉียงเหนือของปราสาทประธาน บรรณาลัยศิลาแลงสองหลัง และนอกระเบียงคด
ทางทิศเหนือมีสระน้ำขนาดเล็กสองสระ เนื่องจากปราสาทตาเมือนธมอยู่ใกล้เขต
ชายแดน การเที่ยวชมจึงควรอยู่เฉพาะภายในเขตปราสาทเท่านั้นไม่ควรเดินออกไป
ไกลจากแนวต้นไม้รอบปราสาทเพราะพื้นที่นี้ยังไม่ปลอดภัยนัก

ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์่

ปราสาทตาเมือนโต๊ด อยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนธม ประมาณ 750 เมตรก่อด้วย
ศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือหนึ่งสระ โดยเชื่อว่า
ปราสาทแห่งนี้เป็นอโรคยาศาล รักษาพยาบาลของชุมชนหรือตามรายทางที่เป็นเส้น
ทางคมนาคม ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์่
ปราสาทตาเมือน
(บายกรีม)อยู่ห่างจากปราสาทตาเมือนโต๊ดประมาณ 390 เมตร
เป็นปราสาทที่เล็กที่สุด ก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นห้องยาว เชื่อว่าเป็นธรรมศาลา
คือที่พักสำหรับคนเดินทาง

ปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์่
กลุ่มปราสาทตาเมือนนี้นับได้ว่าเป็นกลุ่มปราสาทที่มีความสมบูรณ์ในด้านของการ
อำนวยประโยชน์ แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางผ่านช่องเขา ซึ่งไม่ปรากฏในถิ่นอื่น การที่มี
กลุ่มปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ในบริเวณนี้เป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่า ในอดีต
เส้นทางช่องเขาตาเมือนนี้คงจะมีชุมชนหรือเป็นเส้นทางผ่านช่องเขาสำคัญของ
ภูมิภาค

การเดินทางไปปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร
จากจังหวัดสุรินทร์ไปทางอำเภอปราสาทตามทางหลวงหมายเลข 214 จนมาถึงทาง
แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 24 จนถึง
สามแยกบริเวณนิคมปราสาท เลี้ยวซ้าย ไปตามป้ายบอกทางไปอำเภอพนมดงรัก
ตามทางหลวงหมายเลข 2397 จนมาถึงแยกบริเวณ อบต.แนงมุด เลี้ยวขวาไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 224 จนพบป้ายบอกทางไปกลุ่มปราสาทตาเมือนให้เลยป้าย
ไปอีกเล็กน้อยจนถึงแยกบ้านตาเมียง จะพบทางที่มีป้ายบอกไป ฉก. ตชด.16 เลี้ยว
ไปตามถนนเส้นนี้(2407)ตรงมาเรื่อยๆ จนพบห้าแยกเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมาย
เลข2407 ผ่านบ้านหนองคันนา ใช้ทางตรงมาเรื่อยจนพบทางแยก จะพบปราสาทตา
เมือน
ใกล้ๆกันนั้นมีหน่วยตระเวนชายแดนคุ้มครองนักท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเที่ยวชมปราสาท

การเดินทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 219 ที่จะไปบ้านกรวด
จนมาถึงแยกที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 224 บริเวณนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด
เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 224 จนถึงแยกบ้านตาเมียง แล้วไปตามเส้นทางเช่น
เดียวกับข้างต้น