remawadee g+blog remawadeeremawadee twitterremawadee facebook
สถานที่ท่องเที่ยวไทย

เที่ยวพัทลุง
+ทะเลน้อย
+เขาอกทะล
+น้ำตกไพรวัลย์
+
เกาะสี่เกาะห้า
+
ลำปำ 
เที่ยวพัทลุง
เที่ยว 5 ภาค
ภาคเหนือ
+เวียงกุมกาม   
+พระธาตุดอยตุง 
+ปายแคนย่อน+แม่ฮ่องสอน 
+กิ่วฝิ่น ลำปาง
+เขาค้อ เพชรบูรณ์
+ภุหินร่องกล้า
+พิษณุโลก
+อุทัยธานี 
+ภูสอยดาว อุตรดิตถ์
+น้ำตกทีลอซู ตาก
+ช่องเย็น กำแพงเพชร


ภาคอีสาน
+มอหินขาว ชัยภูมิ
+ภูหลวง เลย
+พระธาตุพนม 
+พระมหาเจดีย์ชัยฯ
+ภูผาเทิบ มุกดาหาร
+วิหารพระไตรปิฏก+โคราช
+ปราสาทหินพนมรุ้ง
+ภูทอก บึงกาฬ
+9000 โบก+อุบลราชธานี
+ทะเลบัวแดงอุดรธานี

RemaHealth
ภาคตะวันออก
+เขาคิชฌกุฏ
+จันทบุรี
+เกาะกูด ตราด
+ตลาดอ่างศิลา 
+หาดทรายแก้ว
ภาคกลาง
+วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ
+เขาช้างเผือก
+กาญจนบุรี
+หลวงพ่อโสธร  
+สวนนกชัยนาท 
+ทุ่งทานตะวัน  
+อุทยานพระพิฆเนศ 
+พระราชวังนามจันทร
+เจดีย์หอย ปทุมธานี
+ดูเหยี่ยว 360 องศา+ประจวบคีรีขันธ์
+ห่มผ้าหลวงพ่อโต
+โป่งยุบ ราชบุีรี
+พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ+พระพุทธรูปทองคำ+ตลาดโรงเกลือ +สระแก้ว
+พระนครคีรี เพชรบุรี
ARTICLE
+คู่มือดูนก บ้านนก
+ปีนเขาที่ไร่เลย
+
พระพุทธรูปสี่มุมเมือง
+
นางพญาเสือโคร่ง
+
ตำนานรักนกนางแอ่น
อ่านบทความอื่น

UnseenThailand
+
ฉลามวาฬ ริเชลิว
+
พระบาทมงคล108
+
สามพันโบก
+
หุบผาตาด
+พระผุด ภูเก๊ต   

ภาพดอกไม้ทั่วไทย
+ดอกไม้แห่งภูหลวง +ดอกไม้สีม่วงฤดูฝน
+ปีนภูดูดอกไม้
+ทุ่งกระเจียวสุพรรณ
+ดอกกระเจียวชัยภูมิวันเกษตรแห่งชาต
ประจำปี 2557 จ.พัทลุง

จัดเต็มงานวันเกษตรแห่งชาติ อัดแน่นองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จัดงานวันเกษตรแห่งชาตประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 31 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภายใต้แนวคิด “เกษตรยั่งยืน พื้นฟู้ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนา
อาเซียน”เนรมิตพื้นที่ 3500 ไร่ สร้างแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่เทคโนโลยี่การเกษตร อัดแน่ไปด้วยสาระที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชน


วันเกษตรแห่งชาตประจำปี 2557

ในปี 2552 รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้คน
ไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญของ ข้าว รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนา ในฐานะผู้ปลูกข้าวหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย
ทั้งประเทศ ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี และ
วิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบันกิจกรรมภายในงานวันเกษตรแห่งชาตประจำปี ได้แก่
1.นิทรรศการทางการเกษตรจาก 58 หน่วยงานที่มาเข้าร่วม ด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
ชีวภาพ เครื่องจักรกลการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร ยั่งยืนนิทรรศการเกษตรอาเซียนและนิทรรศการ
การแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิต ภัณฑ์จากฟาร์ม
2. การประชุม สัมมนา ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร ประชุมสัมมนาการพัฒนา ด้านการเกษตรภายใต้การเปิดเสรีการค้าอาเซียน การประชุม และสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง ข้าว ยาง ปาล์ม แพะ แกะ โค ไก่พื้นเมืองและการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
3.การสาธิต และแปลงสาธิต อาทิ การแสดงพันธุ์ข้าว กข55 ของศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง การแสดงพันธุ์
พืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้าน การเกษตรสีเขียวแบบยั่งยืน การสาธิตการทำน้ำดอกดาหลาเพื่อสุขภาพ
4. การประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดแพะ การแข่งขันนกกรง
หัวจุก การประกวดโคเนื้อ โคพื้นเมือง การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี่
เกษตร

5.กิจกรมนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาทิ การประชันหนังตะลุงชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแสดงกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10 ประเทศ ร่วมทั้ง
ของประเทศญี่ปุ่นและจีน

6.กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยมุ่งเว้นทางต่างๆให้ลือกเที่ยวได้ตามใจชอบ ในแบบเที่ยววันเดียว
หรือเที่ยวพักค้างแรม
7.กิจกรรมเชื่อมความสามมัคคี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล มวยไทย และเปตอง
8.การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มOTOP ซึ่งมีมากถึง 300 บูทมี
ผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปไม่น้อยกว่า 1000 รายการ

จังหวัดพัทลุงถือเป็นเมืองอู่ข้าวอู้น้ำของภาคใต้มาแต่โบราณ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้หลากหลายพันธุ์มีถิ่น
กำเนิดจากที่นี้ โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระยรมราชินีนาถ ให้ปลูกรักษา์พันธุ์และได้รับการรับรองจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ ข้าวจีไอ พันธุ์แรกของ
ไทยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่วผลิตโคเนื้อ โคนม สุกร พืชผักและผลไม้อีกหลายชนิด
การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2557 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งนี้จึงเป็นการช่วย
เกษตรจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียง มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี่ นวัตกรรม ผลงานวิจัยและวิชาการใหม่ๆนำ
มาซึ่งประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิต
สินค้าการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตอาหารปลอดภัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อรับมือกับการเปิดตลาด
เสรีการค้าและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
T/F. 074-693-996,074-605609 และwww.agrifair-tsu.com/
หรือ Facebook วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2557